English Typing Test

vesfjdkesav'osrtkWtZ¶ykW;MdhgR;kdsekeysesafefu;kiksfyldsiwoZiqfylvf/kdkjhMsjsd'kkWfoudks22lky6ekgtsydhltklqukbZxbZgSA'kkWfouus¶ykW;MdhxnZudks?kqVuslsnckdjmudhtkuysyhFkhAbldscknvesfjdklesriwjhnqfu;kesauLyokndsf[kykQlclscM+kvkUnksyugqvkvesfjdkdsnksntZulsvf/kd'kgjksaesadbZfnuksardizn'kZugksrsjgs]U;wt,tsalh,ihdseqrkfcdokf'kaxVuesaOgkbVgkmldsckgjlSdM+ksayksxizn'kZudjusyxsrksjk"Vªifrdks,dcadjesatkukiM+krFkkxkftZ;udhfjiksVZesafy[kkx;kfdMksukYMVªEiusHkkxdjcadjesa'kj.kyhFkhAv'osrdhgR;kdsekeysesafdlhiqfylvf/kdkjhdksnhxbZvcrddh;glclsyachltkgSA tkWtZ¶ykW;MvÝhdhvesfjdhleqnk;lsFks]tkWtZfefu;ksiksfylesa,djsL=kaesaflD;ksfjVhxkWMZdkdkedjrsFksAtkWtZ¶ykW;Mdksfcx¶ykW;MdsukelsHkhtkuktkrkFkkA¼yodq'kHkkj}kt½
0:00