English Typing Test

vesfjdhjk"VªifrtksckbMuusHkkjrh;ewydhvesfjdh'kkyhukMh-dqekjdksfe'khxudsiwohZftysdsfy,QsMjyttds:iesaukferfd;kgSAOgkbVgkmluscq/kokjdksc;kutkjhdjcrk;k]fef'kxudh;w,lfMfLVªDVdksVZesajk"VªifrdhvksjlsukferQsMjytt'kkyhukus2007lsvksdySaMdkmaVhNBslfdZVdksVZesadkefd;kAtuojh2018esafe'khxulqizhedksVZusmUgsalfdZVdksVZdkseq[;U;k;k/kh'kfu;qDrfd;kFkkAOgkbVgkmldseqrkfcd'kkyhukviusQsMjyttdrZO;ksadsvykoknhouhvkSjvkijkf/kdnksuksarjgdsekeyksaijutjj[ksaxhA yodq'kHkkj}ktVhdjhdyk¡fldUnzkjkÅgkFkjlmRrjizns'k
0:00